جداول

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Simple Table

Nam id libero nisl. Donec tincidunt, urna a euismod egestas, enim velit sollicitudin felis, sed posuere dui diam ac libero.

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3 HEAD COL 4 HEAD COL 5
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3 ROW 1 COL 4 ROW 1 COL 5
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3 ROW 2 COL 4 ROW 2 COL 5
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3 ROW 3 COL 4 ROW 3 COL 5
ROW 4 COL 1 ROW 4 COL 2 ROW 4 COL 3 ROW 4 COL 4 ROW 4 COL 5

Speckled Table

Nam id libero nisl. Donec tincidunt, urna a euismod egestas, enim velit sollicitudin felis, sed posuere dui diam ac libero.

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3

Minimalistic Table

Nam id libero nisl. Donec tincidunt, urna a euismod egestas, enim velit sollicitudin felis, sed posuere dui diam ac libero.

HEAD COL 1 HEAD COL 2 HEAD COL 3
ROW 1 COL 1 ROW 1 COL 2 ROW 1 COL 3
ROW 2 COL 1 ROW 2 COL 2 ROW 2 COL 3
ROW 3 COL 1 ROW 3 COL 2 ROW 3 COL 3